Now showing items 10129-10148 of 18334

  Title
  Proizvodnja mikrobnih lipaza i proteaza kao aditiva u formulacijama detergenata [1]
  Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri [1]
  Projection based CG methods for large-scale nonlinear monotone systems [1]
  Projection of structure of coatings based onconventional and hyperbranched alkyd resins [1]
  Projektivni postupci tipa konjugovanih gradijenata za rešavanje nelinearnih monotonih sistema velikih dimenzija [1]
  Projektovanje 3D koordinatnih usmerenih grafova na ravan i pravu i primena u procesu sinteze sistoličkih polja [1]
  Projektovanje baza podataka u oblasti obrazovnog računarskog softvera [1]
  Projektovanje elemenata pribora sa aspekta nosivosti i popustljivosti njihovih kontakata sa radnim predmetom [1]
  Projektovanje i ispitivanje struktura baza podataka u upravljanju održavanjem vazduhoplovanih sistema [1]
  Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene [1]
  Projektovanje i optimizacija električnih kontakata i termičkih prekidača [1]
  Projektovanje i realizacija upravljačkih sistema sa aktivnim potiskivanjem poremećaja [1]
  Projektovanje integrisanih štampanih antenskih struktura i 3D reflektora sa potisnutim bočnim listovima zračenja [1]
  Projektovanje izgradnje i testiranje 9``x 9`` NaI(Tl) spektrometra oblika jame [1]
  Projektovanje kapacitivnog senzora ugla i ugaone brzine inkrementalnog tipa na fleksibilnim supstratima [1]
  Projektovanje kvantizera u algoritmima za kompresiju signala [1]
  Projektovanje parcijalno visokopouzdanih procesorskih polja [1]
  Projektovanje PID regulatora za multivarijabilne procese [1]
  Projektovanje selektivnih IIR digitalnih filtara sa linearnom fazom upotrebom analognih prototipova [1]
  Projektovanje strukture premaza na bazi klasičnih i hiperrazgranatih alkidnih smola [1]