Now showing items 13873-13892 of 18546

  Title
  U očima zvijezde nosi, na dlanovima ruže-Reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala;grafički dizajner u ulozi konzervatora i restauratora [1]
  Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme [1]
  Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenje u više dimenzija i njihova primena [1]
  Učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih [1]
  Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke struke: korpusna analiza radova izvornih i neizvornih govornika [1]
  Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde [1]
  Učestalost i prognostički značaj genskih alteracija u tumorskim ćelijama i njihova povezanost sa kliničko-patološkim karakteristikama bolesnika sa ranim stadijumom adenokarcinoma bronha [1]
  Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacije gena za glukocerebrozidazu [1]
  Učestalost i tipovi mutacija receptora epidermalnog faktora rasta u invazivnim adenokarcinomima pluća [1]
  Učestalost i tipovi mutacija u genima BRCA u porodicama sa pozitivnom istorijom za karcinom dojke i/ili jajnika u Srbiji [1]
  Učestalost i značaj hipolazije vertebralne arterije kod infarkta mozga u vertebrobazilarnom slivu [1]
  Učestalost pothranjenosti i nedostatka vitamina D kod bolesnika sa limfoproliferativnim oboljenjima i njihov uticaj na ishod bolesti [1]
  Učestalost povreda kod intenzivno fizički aktivnih adolescenata [1]
  Učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću [1]
  Učestalost, vrsta i lokalizacija premalignih i malignih lezija kože kod bolesnika nakon transplantacije bubrega [1]
  Učinak Kanade u regulaciji konflikta na Zapadnom Balkanu (1991-1999) [1]
  Učinak sistemske terapije na rezilijentnost porodica alkoholičara [1]
  Udhri poetry and its influence on European literature [1]
  Udruženost poliformizma gena TLRs 2,3,4 i CD14 kod bolesnika sa oralnim lihen planusom (OLP) [1]
  Udruženost polimorfizama gena za interleukine 2 i 6, CD14 i glutation transferazu S sa kliničkim karakteristikama, rezultatima lečenja i prognozom obolelih od difuznog B limfoma velikih ćelija [1]