Now showing items 10520-10539 of 18546

  Title
  Racionalni cenovni baloni u tradicionalnim i bihevioralnim finansijama [1]
  Racionalni dizajn i sinteza jedinjenja sa strukturnim skeletom amida aroilakrilnih kiselina koja ispoljavaju antiholinesteraznu, antitubulinsku i antiproliferativnu aktivnost [1]
  Racionalnost saznanja: metateorijska i metodološka analiza formalnih kognitivnih teorija [1]
  Računar u nastavi analitičke geometrije u gimnaziji [1]
  Računarska implementacija sistema za rad u realnom vremenu za detekciju i merenje nivoa asimetrije pobude niskonaponskog transformatora [1]
  Računarski sistem za akviziciju, arhiviranje, pregledanje i obradu slika dobijenih gama kamerom [1]
  Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja [1]
  Radiation effects in phase change memories. [1]
  Radiation effects in superinsulators [1]
  Radiation hardness of indium oxide films in the cooper-pair insulator state [1]
  Radiation resistance of flash memory manufactured in deep-submicron technology [1]
  Radiation resistance of nonvolatile resistive memories [1]
  Radiation synthesis and characterization of copolymeric hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate and functionalized oligo(alkilen glikol) (meth)acrylate [1]
  Radiation-chemical synthesis of thermo- and pH-sensitive antibacterial silver/poly(N-isopropilacrylamide-co-itaconic acid) nanocomposites. [1]
  Radijaciona otpornost filmova indijum oksida u stanju izolatora sa Kuperovim parovima [1]
  Radijaciona otpornost fleš memorija izrađenih u duboko-submikronskoj tehnologiji [1]
  Radijaciona otpornost rezistivnih postojanih memorija [1]
  Radijaciona sinteza i karakterizacija kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil metakrilata i funkcionalizovanih oligo(alkilen glikol) (met)akrilata [1]
  Radijacioni efekti u superizolatorima [1]
  Radijaciono-hemijska sinteza termo-I pH-osetljivih antibakterijskih srebro/poli(N-izopropilakrilamid-ko- itakonska kiselina) nanokompozita [1]